موجود%3.5
تخمه شور درجه 1 برتر 400 گرمی
موجود%3.5
تخمه هندوانه برتر 450 گرمی
موجود%3.5
تخمه آفتابگردان برتر 250 گرمی
موجود%7.5
مغز تخمه ماني 30 گرمی
میسومارکت