موجود%12.5
لپه سبلان 900 گرمی
45,90040,163 تومان
موجود%0
لپه خشکپاک سلفون 900 گرمی
موجود%5
لپه همگل ۹۰۰ گرمی
45,70043,415 تومان
موجود%0
عدس خشکپاک سلفون 900 گرمی
موجود%12.5
عدس سبلان 900 گرمی
39,90034,913 تومان
موجود%5
عدس همگل ۹۰۰ گرمی
41,50039,425 تومان
موجود%12.5
عدس گلستان ۹۰۰ گرمی
موجود%7.5
عدس گلیران 900 گرمی
35,90033,208 تومان
موجود%5
نخود همگل 900 گرمی
39,70037,715 تومان
موجود%5
نخود سبلان 900 گرمی
39,90037,905 تومان
موجود%12.5
نخود گلستان ۹۰۰ گرمی
موجود%3.5
لوبیا قرمز برتر ۹۰۰ گرمی
موجود%5
لوبیا قرمز سبلان 900 گرمی
موجود%5
لوبیا قرمز همگل ۹۰۰ گرمی
موجود%12.5
لوبیا قرمز گلستان ۹۰۰ گرمی
موجود%
لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان
موجود%5
لوبیا چیتی همگل 900 گرمی
موجود%5
لوبیا چیتی سبلان 900 گرمی
موجود%7.5
لوبيا قرمز گلیران 900 گرمی
موجود%
لوبیا سفید 900 گرمی خشکپاک
میسومارکت