موجود%
شنیسل مرغ 1000 گرمی 202
موجود%
شنیسل مرغ 950 گرمی ب.آ
موجود%3.5
شنيسل ران مرغ کاله 420 گرمی
موجود%3.5
ناگت مرغ مهمانی کاله 1000 گرمی
موجود%5
ناگت مرغ 202 وزن 1000 گرمی
موجود%2.5
ناگت مرغ ب.آ 450 گرمی
41,20040,170 تومان
موجود%2.5
ناگت مرغ ب.آ 250 گرمی
23,70023,108 تومان
موجود%15
ناگت مرغ ب.آ 950 گرمی
83,00070,550 تومان
موجود%10
ناگت مرغ 70 درصد شام شام 450 گرمی
موجود%10
ناگت مرغ 70 درصد شام شام 950 گرمی
موجود%2.5
ناگت مرغ پنیری ب.آ 250 گرمی
موجود%10
ناگت مرغ 70 درصد شام شام 250 گرمی
موجود%5
کوردون بلو 202 وزن 400 گرمی
موجود%4
شنيسل مرغ گلدن ب . آ 450 گرمی
موجود%15
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
موجود%2.5
مرغ کنتاکی سوخاری ب.آ 450 گرمی
موجود%2.5
میگو سوخاری کاله آمل 1000 گرمی
موجود%7.5
میگو سوخاری دم دار خلیج 400 گرمی
موجود%2.5
میگو سوخاری ب.آ 250 گرمی
موجود%
سوپ قارچ 75 گرمی مهنام
موجود%
حلیم 75 گرمی الیت
7,0005,950 تومان
موجود%10.5
سوپ مرغ آماده لذیذ 61 گرمی
موجود%10.5
سوپ قارچ آماده لذیذ 61 گرمی
موجود%10.5
سوپ سبزیجات آماده لذیذ 65 گرمی
موجود%15
سوپ پياز فرانسوی اليت 65 گرمی
موجود%10.5
سوپ جو آماده لذیذ 68 گرمی
موجود%15
سوپ جو الیت 68 گرمی
موجود%15
سوپ مرغ الیت 61 گرمی
موجود%15
سوپ سبزیجات الیت 61 گرمی
موجود%15
سوپ قارچ الیت 61 گرمی
موجود%3.5
حلیم هاتی‌کارا 75 گرمی
موجود%3.5
سوپ سبزیجات هاتی کارا 70 گرمی
موجود%2.5
کراکت سیب زمینی ب.آ 350 گرمی
موجود%2.5
پیاز حلقه ای ب.آ 250 گرمی
موجود%4
کتلت 40 درصد گوشت ب.آ 450 گرمی
موجود%
فلافل 1000 گرمی ب.آ
52,10050,016 تومان
موجود%5
فلافل 202 وزن 1000 گرمی
موجود%3.5
فلافل پمينا کاله 1000 گرمی
موجود%2.5
فلافل پمینا کاله ۳۳۰ گرمی
موجود%2.5
خلال سیب زمینی کاله آمل 750 گرمی
موجود%5
سیب زمینی تنوری ب.آ 950 گرمی
موجود%9
سیب زمینی ویلا 2.5 کیلوگرمی
میسومارکت