موجود%5
همبرگر 90 درصد 202 وزن 400 گرمی
موجود%12.5
ذغالی برگر 90 درصد 202 وزن 400 گرمی
موجود%3.5
استیک برگر 95 درصد 202 وزن 500 گرمی
موجود%3.5
همبرگر 80 درصد گوشت کاله 400 گرمی
موجود%2.5
همبرگر مخصوص کاله آمل 500 گرمی
موجود%3.5
همبرگر معمولی کاله آمل 500 گرمی
موجود%3.5
شامی 70 درصد کباب کاله 430 گرمی
موجود%2.5
همبرگر 90 درصد گوشت ب.آ 400 گرمی
موجود%15
شامی کباب ب.آ 450 گرمی
میسومارکت