موجود%
فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی تحفه
موجود%6
ماهی کیلکا تحفه 500 گرمی
موجود%6
فيله ماهی حسون تحفه 700 گرمی
موجود%
استیک شیر 650 گرمی تحفه
موجود%12.5
فیله هوکی خلیج فارس نوین 700 گرمی
میسومارکت