موجود%
شنیسل مرغ 1000 گرمی 202
موجود%
شنیسل مرغ 950 گرمی ب.آ
موجود%3.5
شنيسل ران مرغ کاله 420 گرمی
موجود%3.5
ناگت مرغ مهمانی کاله 1000 گرمی
موجود%5
ناگت مرغ 202 وزن 1000 گرمی
موجود%2.5
ناگت مرغ ب.آ 450 گرمی
41,20040,170 تومان
موجود%2.5
ناگت مرغ ب.آ 250 گرمی
23,70023,108 تومان
موجود%15
ناگت مرغ ب.آ 950 گرمی
83,00070,550 تومان
موجود%10
ناگت مرغ 70 درصد شام شام 450 گرمی
موجود%10
ناگت مرغ 70 درصد شام شام 950 گرمی
موجود%2.5
ناگت مرغ پنیری ب.آ 250 گرمی
موجود%10
ناگت مرغ 70 درصد شام شام 250 گرمی
موجود%5
کوردون بلو 202 وزن 400 گرمی
موجود%4
شنيسل مرغ گلدن ب . آ 450 گرمی
موجود%15
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
موجود%2.5
مرغ کنتاکی سوخاری ب.آ 450 گرمی
موجود%2.5
کراکت سیب زمینی ب.آ 350 گرمی
میسومارکت