ناموجود
ناگت مرغ 202 وزن 300 گرمی
ناموجود
ناگت میگو 202 وزن 300 گرمی
موجود
فلافل 202 وزن 1000 گرمی
ناموجود
کباب ترش کاله 800 گرمی
موجود
ذرت پمینا کاله 750 گرمی
ناموجود
برگر بوقلمون صدک 500 گرمی
ناموجود
فلافل صدک 500 گرمی
ناموجود
قارچ برگر صدک 500 گرمی
ناموجود
کباب لقمه مرغ صدک 480 گرمی
ناموجود
برگر ذغالی 90% صدک 600 گرمی
موجود
ناگت مرغ صدک 500 گرمی
ناموجود
شنيتسل مرغ90% صدک 400 گرمی
ناموجود
خورش کرفس چیکا 285 گرمی
ناموجود
میگو سوخاری مارین 450 گرمی
ناموجود
برگر مرغ مارین 460 گرمی
ناموجود
کوردن بلو مارین 500 گرمی
ناموجود
میگو سوخاری مارین 250 گرمی
ناموجود
شنیسل مرغ مارین 500 گرمی
ناموجود
فلافل مارین 350 گرمی
ناموجود
ناگت مرغ سارونتا 400 گرمی
ناموجود
شوید سرد و تازه 400 گرمی
ناموجود
قلیه سرد و تازه 400 گرمی
موجود
کوکو سبزی ب.آ 470 گرمی
موجود
ناگت مرغ ب.آ 450 گرمی
ناموجود
شنیسل مرغ ب آ 950 گرمی
موجود
فلافل ب.آ 450 گرمی
ناموجود
خوراک بارتا ب.آ 360 گرمی
موجود
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
موجود
ناگت مرغ ب.آ 250 گرمی
ناموجود
شنیسل مرغ ب.آ 560 گرمی
ناموجود
میگو سوخاری ب.آ 250 گرمی
ناموجود
میگو سوخاری ب.آ 1000 گرمی
موجود
شامی کباب ب.آ 450 گرمی
ناموجود
ناگت مرغ پنیری ب.آ 250 گرمی
موجود
ناگت مرغ ب.آ 950 گرمی
ناموجود
سبزی پلو کاله 400 گرمی
ناموجود
سبزی آش کاله 400 گرمی
موجود
سبزی سوپ کاله 400 گرمی